Tạo chồi xạ đen

Bài báo “Khảo sát sự tạo chồi xạ đen (Ehretia asperula Zol. and Mor.) in vitro”.

Tác giả: Lê Thị Thuỷ Tiên.

Trích trong Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Khoa học Tự nhiên, tập 2, số 6, 2018.

Mẫu cấy từ thân non cây xạ đen ngoài vườn được khử trùng để làm nguyên liệu cho các thí nghiệm tạo chồi. Sự cảm ứng chồi được thực hiện với BA (benzyl adenine) và TDZ (thidiazuron) riêng rẽ. Chồi mới xuất hiện từ vị trí chồi ngủ trên mẫu cấy với chiều cao chồi cao nhất trên môi trường MS (môi trường Murashige và Skoog) bổ sung BA 0,6 mg/L (2,02 cm) sau 3 tuần nuôi cấy.

Số lượng lá/chồi cũng cao hơn các nghiệm thức còn lại (8,31 lá/chồi). Chồi in vitro tiếp tục được sử dụng cho các thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng của độ tuổi mẫu cấy, hàm lượng biotin, môi trường khoáng, loại và nồng độ cytokinin lên sự hình thành, kéo dài chồi cũng như tạo cụm chồi.

Kết quả chồi trên môi trường có biotin 5 mg/L tăng trưởng tốt hơn so với các nồng độ còn lại. Môi trường khoáng MS tỏ ra thích hợp nhất cho hình thành và kéo dài chồi, tiếp theo là môi trường WPM (woody plant medium) và SH (môi trường Schenk và Hildebrandt), trong khi môi trường B5 (môi trường Gamborg B5) có hiệu quả thấp nhất. Mẫu cấy 3 tuần tuổi có thời gian xuất hiện chồi sớm hơn mẫu cấy ở các độ tuổi khác (4 và 5 tuần tuổi), từ đó ảnh hưởng đến sự kéo dài chồi. BA ở nồng độ 1,5 mg/L phù hợp để tạo cụm chồi từ đốt thân xạ đen với số lượng chồi trung bình 3,91 chồi/mẫu sau 4 tuần nuôi cấy.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE:

[1] “Khảo sát sự tạo chồi xạ đen (Ehretia asperula Zol. and Mor.) in vitro”. http://stdjns.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjns/article/view/846/1091 (truy cập ngày 15/6/2020).

Đọc toàn văn:

http://stdjns.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjns/article/view/846/1091

Tạo chồi xạ đen

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn