Kỹ thuật lập trình

Sách “Kỹ thuật lập trình”

Tác giả: Nguyễn Trung Trực

Năm xuất bản: 2016

Sách trình bày các nội dung:

- Phần cứng và phần mềm của máy tính, các hệ thống số, ngôn ngữ lập trình, giải thuật và phương pháp lập trình, bao gồm các bước và các công việc của mỗi bước để xây dựng các phần mềm.

- Cấu trúc của một chương trình, các thành phần được sử dụng trong một chương trình: kiểu dữ liệu và chuyển đổi kiểu, hằng, biến, toán tử, biểu thức và phát biểu.

- Các cấu trúc dữ liệu thường dùng bao gồm chuỗi ký tự, mảng, mẫu tin và các tác vụ của các cấu trúc này, các giải thuật sắp thứ tự và tìm kiếm, sử dụng lập trình có cấu trúc và các cấu trúc dữ liệu.

- Định nghĩa chương trình con, tầm vực của danh hiệu, gọi chương trình con, các cách truyền tham số và trả kết quả, tính kết nối và tính kết dính của chương trình con, các loại đệ quy.

- Con trỏ và tham khảo (tham chiếu), truyền và trả về bằng con trỏ, biểu thức và số học con trỏ, con trỏ hàm, cấp phát và giải phóng vùng nhớ, các cấu trúc dữ liệu động sử dụng con trỏ (gồm có danh sách liên kết, chồng, hàng và cây theo kiểu lập trình có cấu trúc).

- Cấu trúc, lớp và đối tượng, tính đóng gói và che giấu dữ liệu, mối liên kết has-a, hoạt tải (tải bội) toán tử, các cấu trúc dữ liệu động (gồm có danh sách liên kết, chồng, hàng và cây theo kiểu lập trình hướng đối tượng).

- Lớp cơ sở và lớp dẫn xuất, tính thừa kế của các lớp (mối liên kết is-a), tính đa hình (đa xạ) của các lớp.

Sách còn đề cập đến: các hàm xử lý chuỗi ký tự, các hàm toán học và các phương thức toán học của C++; các thuộc tính và phương thức xử lý chuỗi ký tự của C#.

Kỹ thuật lập trình

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn