Biểu hiện CD10

Bài báo "Biểu hiện CD10 ở mô đệm bướu nguyên bào men liên quan với lâm sàng, X quang và giải phẫu bệnh".

Tác giả: Võ Đắc Tuyến, Nguyễn Thị Kim Chi.

Trích trong Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ.

- Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, X quang và giải phẫu bệnh của bướu nguyên bào men (BNBM), phân tích liên quan giữa biểu hiện CD10 ở mô đệm bướu nguyên bào men với đặc điểm lâm sàng, X quang và giải phẫu bệnh.

- Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả. Mẫu nghiên cứu gồm 70 ca BNBM điều trị tại Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Trung Ương Tp.HCM. Các dữ liệu thu thập bao gồm lâm sàng, X quang và giải phẫu bệnh.

- Kết quả: Tỉ lệ phân bố nam: nữ là 1,12:1. Tuổi trung bình 34,6 ± 14,8 tuổi. Tuổi trung bình BNBM dạng nang 30,5 ± 13,5 tuổi và BNBM dạng đặc 36,8 ± 15,2 tuổi. Bướu thường gặp nhất ở tuổi từ 20 đến 39 tuổi (57,7%). Hàm dưới gặp nhiều hơn hàm trên (94,3% so với 5,7% ở hàm trên). Sưng mặt là triệu chứng gặp nhiều nhất (92,9%). Thấu quang một hốc 18,6%, nhiều hốc 81,4%. BNBM có đường viền không rõ có tỉ lệ cao nhất 67,1%. 24,3% có răng ngầm và 77,1% tiêu chân răng. Tỉ lệ thủng vỏ xương là 58,6%, liên quan có ý nghĩa với răng ngầm (p<0,05). Về vi thể, ở bướu dạng nang, dạng trong vách thường gặp nhất (48%). Ở bướu dạng đặc, dạng đám rối thường gặp nhất (28,9%).

Có 39/70 ca mô đệm dương tính CD10 (55,7%), mô đệm dương tính CD10 ở BNBM dạng đặc là 64,4% cao hơn có ý nghĩa so với bướu dạng nang (40%) (p<0,05). Có sự khác biệt có ý nghĩa biểu hiện CD10 mô đệm giữa bướu thấu quang một hốc và nhiều hốc; giữa bướu có đường viền rõ và không rõ; giữa bướu có thủng và không thủng vỏ xương (p<0,05). Không có sự khác biệt có ý nghĩa giữa biểu hiện CD10 mô đệm và các dạng vi thể BNBM dạng đặc. Tuy nhiên, giữa biểu hiện CD10 mô đệm và các dạng vi thể BNBM dạng nang có mối liên quan có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Kết luận: Biểu hiện CD ở mô đệm BNBM có liên quan ý nghĩa với một số đặc điểm lâm sàng, X quang vả giải phẫu bệnh của BNBM. CD10 mô đệm có thể có vai trò trong cơ chế xâm lấn tại chỗ của BNBM.

Đọc toàn văn:

http://stdjhs.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjhs/article/view/519/974

Biểu hiện CD10

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn