Đánh giá chất lượng nước sông Hậu

Bài báo “Đánh giá chất lượng nước sông Hậu đoạn chảy qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long sử dụng phương pháp phân tích thành phần chính”.

Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh, Trần Thị Anh Thư, Nguyễn Hiền Thân, Lê Trọng Diệu Hiền.

Trích trong Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ.

Nước là một trong những nguồn tài nguyên vô cùng quan trọng và quý giá đối với sự sống của con người và sinh vật, là yếu tố đặc biệt quan trọng bảo đảm thực hiện thành công các chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, chất lượng nước đang ngày càng suy giảm đáng kể bởi sự biến đổi khí hậu toàn cầu và các hoạt động khai thác quá mức ngày một gia tăng. Nghiên cứu nhằm đánh giá đặc điểm chất lượng nước trên sông Hậu, đoạn chạy qua tỉnh Vĩnh Long làm cơ sở cho việc quản lý và bảo vệ nguồn nước trên đoạn sông này. Dữ liệu chất lượng nước được sử dụng trong nghiên cứu được cung cấp bởi Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Vĩnh Long được đo tại 7 điểm trên sông Hậu giai đoạn 2015-2020. Kết quả cho thấy ở hầu hết các vị trí quan trắc nhiệt độ và pH phù hợp với đời sống của thủy sinh vật. Thông số TSS, hàm lượng các chất dinh dưỡng và vật chất hữu cơ vượt tiêu chuẩn quốc gia nước mặt. Áp dụng phân tích thành phần chính (PCA), nhóm nghiên cứu đã điều tra mối quan hệ giữa các thông số chất lượng nước. Kết quả phân tích PCA cho thấy COD, BOD5, Coliform, P-PO43−, N-NO3, TSS, và EC ảnh hưởng chính đến nồng độ chất lượng nước mặt trên sông Hậu đoạn chảy qua tỉnh Vĩnh Long chủ yếu đến từ các khu vực bị ảnh hưởng bởi hoạt động nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp và công nghiệp. Vì vậy cần đưa 8 chỉ tiêu này là những chỉ tiêu chính trong chương trình quan trắc chất lượng nước mặt sông Hậu đoạn chảy qua tỉnh Vĩnh Long.

Đọc toàn văn:

https://stdjsee.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjsee/article/view/737/1044

Đánh giá chất lượng nước sông Hậu

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh 

Thiết kế website Webso.vn